Giảng viên cơ hữu

Nguyễn Huy Cường
Trưởng Khoa Ngôn ngữ, T.S, GV
nhcuong@hcmiu.edu.vn

Vũ Hoa Ngân
Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ, T.S, GV
vhngan@hcmiu.edu.vn

Vũ Tiến Thịnh
Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ, Th.S, GV
vtthinh@hcmiu.edu.vn

Phạm Hữu Đức
PGS.TS, giảng viên chính
phduc@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Thị Quyên
T.S, giảng viên
ntquyen@hcmiu.edu.vn

Đào Nguyễn Anh Đức
T.S, giảng viên
dnaduc@hcmiu.edu.vn

Lầu Mộng Thu
T.S, giảng viên
lmthu@hcmiu.edu.vn
Đỗ Thị Diệu Ngọc
Th.S, giảng viên
dtdngoc@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Hồng Đức
Th.S, GVC, giảng viên chính
nhduc@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Thanh Thương
Th.S, giảng viên
ntthuong@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Hoàng Phương Mai
Th.S, giảng viên
nhpmai@hcmiu.edu.vn

Bùi Diễm Bích Huyền
Th.S, giảng viên
bdbhuyen@hcmiu.edu.vn

Trần Thúy Hằng
Th.S, giảng viên
hangtt@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Lê Bảo Ngọc
Th.S, giảng viên, trợ lý BM
nlbngoc@hcmiu.edu.vn

Trần Đoan Thư
Th.S, giảng viên
tdthu@hcmiu.edu.vn

Võ Thanh Nga
Th.S, giảng viên
vtnga@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Thị Ngọc Châu
Th.S, giảng viên
ntnchau@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Thị  Mai Trâm
Th.S, giảng viên
tramntm@hcmiu.edu.vn

Phan Thanh Quang
Th.S, giảng viên
ptquang@hcmiu.edu.vn

Đỗ Hoàng Nga
Th.S, giảng viên
dhnga@hcmiu.edu.vn

Mai Hồng Quân
Th.S, giảng viên
mhquan@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Đình Minh Thắng
Th.S, giảng viên
ndmthang@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Hoàng Khánh
Th.S, giảng viên
nhkhanh@hcmiu.edu.vn

Đặng Hoài Phương
Th.S, giảng viên
dhphuong@hcmiu.edu.vn

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC