Khóa luận tốt nghiệp

  • MH: EL046IU
  • Số tín chỉ: 10
  • Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành ít nhất 113 tín chỉ; Sinh viên từ khóa K2023 phải đáp ứng yêu cầu Ngoại ngữ 2
  • Mô tả nội dung môn học: Khóa luận tốt nghiệp do sinh viên thực hiện nghiên cứu độc lập dưới sự hướng dẫn của một giảng viên Khoa Ngôn ngữ. Luận văn trình bày kết quả nghiên cứu nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực Ngôn ngữ học, Giảng dạy hoặc Biên – Phiên dịch tiếng Anh. Sinh viên bảo vệ kết quả nghiên cứu đạt được trước Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp do Khoa Ngôn ngữ thành lập và được Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế cấp quyết định..
  • Kế hoạch đào tạo : Học kỳ 1 và Học kỳ 2

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC