Đề tài nghiên cứu

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Chúng tôi tập trung nghiên cứu việc phát triển và ứng dụng những phương pháp giảng dạy sáng tạo nhằm giúp sinh viên thành công trong học tập. Lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi bao gồm:

  • Đánh giá bài viết học thuật
  • Thụ đắc từ vựng học thuật
  • Đánh giá khả năng nói tiếng Anh
  • Phát triển phương pháp đọc phản biện
  • Học ngoại ngữ với sự trợ giúp của máy tính
  • Học tập dựa trên dự án
  • Ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ đến quá trình học tiếng Anh (như là ngôn ngữ thứ hai)
  • Các chiến lược nghe bài giảng và ghi chú