Giảng viên thỉnh giảng

Hùynh Thị Bích Phượng

T.S, giảng viên thỉnh giảng

htbphuong2410@gmail.com

Lê Phước Kỳ

T.S, giảng viên thỉnh giảng

samleestw@gmail.com

Phan Thị Lệ Hoa

T.S, giảng viên thỉnh giảng

phanlehoa2003@gmail.com

Nguyễn Trần Thái Anh

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

thaianhnt80@gmail.com

Lê Minh Hà

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

mleminhha@gmail.com

Nguyễn Thanh Tuấn

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

nguyenthanhtuan15@yahoo.com

Hồ Thị Hồng

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

hnghothi18@gmail.com

Đặng Đức Dũng

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

dang_duc_dung@yahoo.com

Nguyễn Hoa Mai Phương

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

nguyenhoamaiphuong@gmail.com

Trần Thị Vân Hoài

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

ttvh78@yahoo.com

Bùi Thị Phương Thảo

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

thaobui.fragrant@gmail.com

Văn Thị Phước

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

vantphuoc@gmail.com

Lê Thị Quỳnh Loan

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

loanle1963@yahoo.com

lequynhloan248@gmail.com

Lưu Nguyễn Đức Minh

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

lnducminh1984@yahoo.com

Đặng Nguyễn Anh Chi

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

dnanhchi@gmail.com

Nguyễn Tuấn Kiệt

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

ntkiet@vnuhcm.edu.vn

Phạm Thị Hồng Ân

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

honganp@gmail.com

Nguyễn Anh Vũ

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

vunguyenanh67@gmail.com 

Tạ Kim Hoàng

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

ta.kimhoang@gmail.com

Nguyễn Đức Phong

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

ducnguyenphong1969@gmail.com

Kevin Nguyen

BA, giảng viên thỉnh giảng

profkevinnguyen@gmail.com

Mai Mỹ Hạnh

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

maimyhanh276@gmail.com

Limpag Piad Johnrey

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

jon_jr8522@yahoo.com

Cao Hồng Phát

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

caohongphat@hcmup.edu.vn

Hồ Thị Xuân Vương

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

xuanvuongho@gmail.com

Đặng Minh Ngọc

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

ndang1@uco.edu

Nguyễn Thùy Giang

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

thuygiang277@gmail.com

Phùng Trọng Tín

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

phungtrongtin@yahoo.com

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

minhnguyet19081992@gmail.com

Phạm Thị Mùi

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

muipham54@gmail.com

Đỗ Hoàng Nga

Th.S, giảng viên thỉnh giảng

dohoangnga193@gmail.com

Chiro Crisley Cava Suarez

BA, giảng viên thỉnh giảng

chirocrisley@gmail.com