Tuyển sinh Đại học

Ngôn ngữ Anh: Mã ngành: 7220201

1. Mục tiêu đào tạo:
• Chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh đào tạo ra những nhà chuyên môn trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh, biên – phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh có nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có khả năng thích ứng cao; có tính linh hoạt, kỹ năng giao tiếp, tư duy phân tích, xác định và giải quyết vấn đề, làm việc độc lập/nhóm hiệu quả trong môi trường sử dụng Tiếng Anh trong khu vực và quốc tế.


2. Chuyên ngành đào tạo:
• Chuyên ngành Ngôn ngữ học: sinh viên nắm vững được bản chất, chức năng, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, các kiến thức nâng cao về ngôn ngữ để chuẩn bị cho việc học tập và nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ.
• Chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh: sinh viên nắm vững được bản chất, chức năng, nguồn gốc và sự phát triển của các phương pháp dạy học, kiến thức nâng cao và bổ trợ cho việc dạy học, vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.
• Chuyên ngành Biên – phiên dịch: sinh viên nắm bắt được các nguyên lý cơ bản về dịch thuật, xác định những kiến thức thiết yếu cần bổ sung trong dịch thuật, áp dụng được các kỹ thuật,


3. Cơ hội nghề nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội làm việc:
• Tại các cơ quan nhà nước, nhà xuất bản hoặc công ty tư nhân yêu cầu nguồn nhân lực về các hoạt động biên dịch, phiên dịch, biên tập, hướng dẫn du lịch …
• Tại các trung tâm nghiên cứu, các phòng ban chuyên về ngôn ngữ, ngôn ngữ học ứng dụng…
• Tại các trường phổ thông, các trung tâm ngoại ngữ, các lớp chuyên biệt cho công ty, xí nghiệp …
• Tại các công ty trong nước và nước ngoài, đáp ứng nguồn nhân lực về các lĩnh vực dịch vụ khách hàng, truyền thông, đối ngoại…
• Với các ngành nghề liên quan tới nhu cầu giao tiếp quốc tế, tới khả năng xử lý các công việc liên quan tới năng lực nói, viết Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh (UWE, Vương quốc Anh): Mã ngành 7220201_WE2(chương trình liên kết 2+2), 7220201_WE3(chương trình liên kết 3+1), 7220201_WE4(chương trình liên kết 4+0).

Thông tin liên hệ:

Khoa Ngôn ngữ

Điện thoại: 028-37244270 (số máy lẻ: 3234)