Chương trình đào tạo (2+2)

Ngành đào tạo: Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Loại hình đào tạo: Chính quy liên kết

Sinh viên được yêu cầu hoàn thành tín chỉ các khóa học, bao gồm:

  • Giai đoạn 1 (2 năm): tối thiểu 66 tín chỉ của các khóa học tại Đại học quốc tế, TPHCM, Việt Nam
  • Giai đoạn 2 (2 năm): tối thiểu 80 tín chỉ (tương đương 240 tín chỉ UWE) của các khóa học tại Đại học UWE, Vương quốc Anh.

Sinh viên phải hoàn thành giai đoạn 1 mới được tiếp tục giai đoạn 2, với điều kiện chuyển tiếp như sau:

  • Điểm trung bình tích lũy GPA tối thiểu 50; và
  • Tiếng Anh: tối thiểu IELTS 6.0, điểm thành phần tối thiểu IELTS 5.5
  1. Giai đoạn 1 (2 năm): Học tại trường Đại học Quốc tế, TPHCM, Việt Nam

1.1. Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc (36 tín chỉ)

1.2. Kiến thức chung ngành chính tự chọn bắt buộc (9 tín chỉ)

Sinh viên chọn 3 trong 6 học phần dưới đây.

1.3. Kiến thức chuyên sâu chuyên ngành bắt buộc được UWE công nhận (21 tín chỉ)

  1. Giai đoạn 2 (2 năm): Học tại trường Đại học West of England (UWE), Vương quốc Anh

Ghi chú: Học phần trong mỗi học kỳ theo kế hoạch đào tạo của chương trình chính khóa tại UWE, Vương quốc Anh.