ncdan

Nguyễn Công Dân
Th.S, giảng viên
ncdan@hcmiu.edu.vn

EDUCATION

MA of applied linguistics Australia

BA of English. VietNam

TEACHING

Specialize in teaching TOEFL

COURSES TAUGHT

IE 1 Reading &Writing TOEFL

IE2 Reading & Writing  TOEFL

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC