Văn minh Mỹ

  • Mã MH: EL020IU/EL020WE
  • Số tín chỉ: 2
  • Môn học trước: Đọc 2 (Mã MH: EL007IU/EL007WE), Viết 2 (Mã MH: EL008IU/EL008WE), Nghe 2 (Mã MH: EL009IU/EL009WE), Nói 2 (Mã MH: EL010IU/EL010WE)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên một kiến thức nền tảng đầy đủ và những thông tin cập nhật về xã hội Mỹ về các phương diện, từ địa l‎ và môi trường, chính quyền và chính trị đến tôn giáo, giáo dục, truyền thông và nghệ thuật. Với nguồn tài liệu bổ trợ và nghiên cứu tình huống phong phú, môn học Văn minh Mỹ bao gồm cả những kiến thức về cộng đồng Châu Á và Mỹ Latinh cũng như các hoạt động liên quan đến chính sách đối ngoại của Mỹ đối với, từ đó thiết lập nên mối quan hệ của nước Mỹ đối với thế giới.
  • Kế hoạch đào tạo : Học kỳ 2

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC