Tư duy phân tích

  • Mã MH: PE008IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Điều kiện tiên quyết: Không
  • Mô tả nội dung môn học: Tư duy phân tích nghiên cứu một quá trình không thể thiếu được đối với tất cả con người – quá trình con người xây dựng củng cố niềm tin và đánh giá sức mạnh lý luận của người khác trong những tình huống thực tế. Môn học bao gồm thực hành lý luận quy nạp và diễn dịch và trình bày lý luận trong văn nói và viết. Môn học cũng vận dụng quá trình lý luận trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại, khoa học, luật, khoa học xã hội, lý luận và nghệ thuật.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC