THỐNG KÊ CHO NGÔN NGỮ XÃ HỘI HỌC

  • Mã MH: MA030IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Điều kiện tiên quyết: Không
  • Mô tả nội dung môn học: Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên các kiến thức về xác suất cơ bản, phân bố rời rạc và liên tục, phân bố mẫu, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết, tương quan, hồi quy và kiểm định phi tham số.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC