Phương pháp nghiên cứu

  • Mã MH: EL012IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Điều kiện tiên quyết: Không
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các nguyên tắc nghiên cứu định lượng, định tính và các liên kết giữa hai nghiên cứu này. Môn học giúp sinh viên chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp để giải quyết câu hỏi nghiên cứu cụ thể, và cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để thực hiện cách thiết kế một đề cương nghiên cứu và báo cáo nghiên cứu.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC