Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Từ vựng và Ngữ pháp

  • Mã MH: EL035IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Mã MH: EL014IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Khóa học đề cập các vấn đề trong giảng dạy từ vựng và ngữ pháp bằng cách cung cấp cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc cơ bản của việc đắc thụ từ vựng và ngữ pháp, sau đó giới thiệu một loạt các phương pháp tiếp cận trong việc giảng dạy từ vựng và ngữ pháp.Trọng tâm của khóa học là thực hành thông qua các thảo luận về các quy trình cụ thể, các kỹ thuật, và những hoạt động mà giáo viên có thể sử dụng để nâng cao kiến thức của mình cũng như để phát triển kỹ năng lớp học.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC