Phiên dịch 2

  • Mã MH: EL040IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Phiên dịch 1 (Mã MH: EL039IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Phiên dịch 2 được học sau môn Phiên dịch 1. Khóa học giới thiệu những kỹ năng phiên dịch ở cấp độ cao hơn. Khóa học cũng giới thiệu những vấn đề phức tạp hơn liên quan đến dịch thuật như là các biện pháp tu từ, câu trích dẫn, sự hài hước, v.v. Những đoạn băng và phim được sử dụng trong khóa học dài và khó hơn. Khóa học chú trọng đến phiên dịch cả Anh – Việt và Việt – Anh.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC