Nhập môn Dịch

  • Mã MH: EL016IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Đọc 1 (Mã MH: EL001IU), Viết 1 (Mã MH: EL002IU), Nghe 1 (Mã MH: EL003IU), Nói 1 (Mã MH: EL004IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Nhập môn Dịch là môn học đầu tiên trong chuyên ngành Biên phiên dịch. Khóa học giới thiệu khái niệm cơ bản về dịch thuật trong đó dịch được xem là một nghề. Khóa học cung cấp cho người học kiến thức về quá trình dịch thuật và những kỹ năng dịch cơ bản. Hơn nữa, người học được thực hành dịch với nhiều chủ đề khác nhau, chủ yếu thực hành dịch câu và đoạn văn ngắn. Khóa học chú trọng đến cả phần dịch Anh – Việt và Việt – Anh.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC