Ngữ dụng học

  • Mã MH: EL029IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn Ngôn ngữ học (Mã MH: EL013IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Khoá học được thiết kế cho 15 tuần học, với nội dung về lý thuyết chung của ngữ dụng học và vai trò của ngữ dụng khi xem xét phân tích nghĩa và đặc tính phổ quát của ngữ nghĩa. Khoá học giới thiệu lý thuyết ngữ dụng học và những cơ sở để phân tích lời nói. Về nội dung kiến thức và kỹ năng, chương trình từng bước sẽ trả lời câu hỏi Ngữ dụng học là gì, sau đó sẽ đưa sinh viên vào những ngữ cảnh cụ thể của lời nói, trong đó những yếu tố tác động của ngữ dụng sẽ được nhận diện, phân tích phương diện tác động lên nội dung cấu trúc nghĩa của ngôn ngữ lời nói đó để hiểu lời nói đó một cách đầy đủ. Ngoài ra, kỹ năng tư duy biện luận cho sinh viên muốn nghiên cứu về ngôn ngữ ứng dụng được lồng nghép vào nội dung chương trình theo chủ đề chung của nội dung kiến thức. Nội dung đọc tóm tắt những nghiên cứu sẽ là một phần bắt buộc để khơi gợi sinh viên bước đầu suy nghĩ và đánh giá những kết quả nghiên cứu để liên hệ với kiến thức liên quan, đã hoặc sẽ giới thiệu trong giờ thảo luận trong lớp. Chủ đề của chương trình học bao gồm hàm ý, mối quan hệ của hàm ý, hàm ý trong giao tiếp, tiền đề của lời nói, hàm ý trong quy ước, và ngữ vi. Sinh viên sẽ thảo luận theo từng chủ đề trên, liên hệ những hiểu biết có được từ việc đọc các bài nghiên cứu, sau đó đánh giá và viết bài thu hoạch.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC