Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Mã MH: PE018IU
  • Số tín chỉ: 2
  • Môn học trước: Triết học Mác Lênin (PE015IU), Kinh tế chính trị Mác- Lênin (PE016IU), và Chủ nghĩa xã hội khoa học (PE017IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC