Cú pháp học

  • Mã MH: EL024IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn Ngôn ngữ học (Mã MH: EL013IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản của cú pháp tiếng Anh. Trước hết, môn học giới thiệu các thành tố khác nhau của câu xét về chủng loại và chức năng để hình thành cơ sở cho việc phân tích câu. Thứ hai, kiểm tra kỹ lưỡng mỗi thành phần câu như danh từ, động từ, tính từ, giới từ và cụm từ trạng từ. Thứ ba, phân tích câu đơn giản và phức tạp.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC