WORKSHOPS VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HọC

Người trình bày: Dr. Lynn Fendler, Michigan State University, US

Thời gian: từ 26/11 đến 13/12

Thông tin cụ thể :

Workshop 1Why Become a Teacher? Ethical and Existential Questions (26/11)

Workshop 2Expanding Paradigms for Educational Research: From Social Science to Humanities-Oriented Approaches (11/12)

Workshop 3Evaluating Productivity and Impact of Research Publications (13/12)

Vui lòng đăng ký tại đây