Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

• Tên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh

• Mã ngành đào tạo: 72 22 02 01

• Khối thi: D01, D09, D14, D15

• Tổng số tín chỉ: 136  (131 đối với SV Quốc tế)

• Thời gian đào tạo: 4 năm

• Loại hình đào tạo: Chính quy

• Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

• Đối tượng tuyển sinh: Chương trình được thiết kế cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế quan tâm đến chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

• Yêu cầu đầu vào: Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu chung của Phòng đào tạo Đại học

• Văn bằng được cấp: Cử nhân Ngôn ngữ Anh do trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cấp.

• Quyết định mở ngành Ngôn ngữ Anh (hệ chính quy trong nước)

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC