Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân ngôn ngữ Anh, sinh viên sẽ sẵn sàng làm việc trong những lĩnh vực chuyên môn, bao gồm:

• Văn phòng chính phủ, nhà xuất bản hoặc công ty tư nhân chuyên về dịch thuật, phiên dịch, dịch vụ chỉnh sửa hoặc du lịch.

• Các viện nghiên cứu và các trường đại học, các văn phòng chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ học ứng dụng.

• Các trường trung học, trung tâm ngoại ngữ, các lớp học tư nhân trong các công ty và nhà máy.

• Các công ty trong nước và quốc tế có nhu cầu về lực lượng lao động chất lượng cao trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng, truyền thông và quan hệ đối ngoại.

• Ngành nghề trong giao tiếp quốc tế đòi hỏi kỹ năng nói và viết tiếng Anh thành thạo.

• Sinh viên có thể tiếp tục theo học ở những bậc cao hơn và nghiên cứu tại các trường đại học trên thế giới.

Link trang tuyển  dụng  IU  http://career-opportunities.hcmiu.edu.vn/

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC