Viết nghiên cứu

  • Mã MH: EL011IU
  • Số tín chỉ: 2
  • Môn học trước: Viết 2 (Mã MH: EL008IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Khóa học giới thiệu những khái niệm cơ bản trong việc viết bài nghiên cứu, đặc biệt là vai trò của việc khái quát hóa, định nghĩa, phân loại, và cấu trúc của một bài nghiên cứu cho sinh viên học ở những cơ sở giáo dục mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Khóa học cũng cung cấp những phương pháp phát triển và trình bày một luận điểm, một phép so sánh, hoặc một phép đối chiếu. Sinh viên phải viết theo yêu cầu để tối đa hóa mức độ tiếp cận ngôn ngữ viết và có thể trở thành những người viết nghiên cứu có năng lực.

Vì viết là một kỹ năng được tích hợp với kỹ năng đọc – đầu vào là đọc, đầu ra là viết – , khóa học này sẽ giúp sinh viên làm quen với các tài liệu học thuật trong lĩnh vực chuyên ngành của minh thông qua việc đọc phê phán các tài liệu với nhiều đề tài khác nhau, từ khoa học tự nhiên (sinh học) cho tới khoa học xã hội (giáo dục, ngôn ngữ học, tâm lý học…)

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC