Viết 2 (C1-C2)

  • Mã MH: EL008IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Viết 1 B2-C1 (Mã MH: EL002IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Khóa học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản để viết một đoạn văn. Nội dung môn Viết 2 bao gồm cả lý thuyết và thực hành nhằm hướng dẫn sinh viên cách sắp xếp ý và tạo bố cục trong một đoạn văn và cách viết các loại đoạn văn như: đoạn văn trần thuật, đoạn văn chỉ các quá trình, đoạn văn miêu tả, đoạn văn chỉ định nghĩa. Ngoài ra, khóa học này cũng cung cấp các kiến thức cơ bản để viết một bài luận.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC