Viết 1 (B2-C1)

  •  Mã MH: EL002IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Điều kiện tiên quyết:  TOEFL iBT ≥ 61 hoặc IELTS ≥ 6.0 hoặc không yêu cầu học các môn tiếng Anh tăng cường
  • Mô tả nội dung môn học: Khóa học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các loại câu: câu đơn, câu phức và câu ghép. Ngoài ra trong khóa học này sinh viên bước đầu học cách thức viết một đoạn văn. Bốn loại đoạn văn: đoạn văn miêu tả, đoạn văn chỉ nguyên nhân, đoạn văn chỉ quan điểm, đoạn văn chỉ cách thức cũng dần dần được giới thiệu cho sinh viên.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC