Văn minh Anh

  • Mã MH: EL019IU
  • Số tín chỉ: 2
  • Môn học trước: Đọc 2 (Mã MH: EL007IU), Viết 2 (Mã MH: EL008IU), Nghe 2 (Mã MH: EL009IU), Nói 2 (Mã MH: EL010IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên một kiến thức tổng quan về nước Anh: đất nước và con người, chính trị và chính phủ, giáo dục, kinh tế, truyền thông, nghệ thuật và tôn giáo. Với một hệ thống phong phú bài tập, câu đố, bài đọc, video, v.v…, về các sự kiện quan trọng và cập nhật, môn học Văn minh Anh là một là một sự giới thiệu đầy đủ nhất về diện mạo của nước Anh trong quá khứ và ở hiện tại.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC