Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

  • Mã MH: EL037IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Mã MH: EL014IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về: Công Nghệ và việc học ngôn ngữ; Công nghệ và giao tiếp; cách thức áp dụng ngôn ngữ vào việc dạy và tìm kiếm tư liệu giảng dạy choa kĩ năng nghe và nói; các kĩ năng và chiến thuật trong việc đọc ngôn ngữ thứ 2; việc ứng dụng công nghệ vào việc dạy và học kĩ năng đọc; các phương pháp dạy kĩ năng viết đương đại; cách thức công nghệ làm thay đổi cách viết; việc sử dụng công nghệ vào việc dạy và phê các bài viết của người học; công nghệ và các học viên trẻ; các hoạt động trong việc dạy từ vựng và văn phạm; việc sử dụng Powerpoint trong lớp học; tầm ảnh hưởng của công nghệ trên việc đáng giá; chọn và sử dụng các tài liệu giảng dạy Tiếng Anh.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC