Tư tưởng Hồ Chí Minh

  • MH: PE019IU
  • Số tín chỉ: 2
  • Môn học trước: Triết học Mác Lênin (PE015IU), Kinh tế chính trị Mác- Lênin (PE016IU), và Chủ nghĩa xã hội khoa học (PE017IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC