Triết học Mác-Lênin

  • Mã MH: PE015IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Điều kiện tiên quyết: Không
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC