Tiếng Anh toàn cầu

  • Mã MH: EL021IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Đọc 2 (Mã MH: EL007IU), Viết 2 (Mã MH: EL008IU), Nghe 2 (Mã MH: EL009IU), Nói 2 (Mã MH: EL010IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học khái quát những phát triển chính yếu về mặt lịch sử, ngôn ngữ và chính trị xã hội của tiếng Anh từ thế kỷ 17 đến nay. Môn học cũng khảo sát những tranh cãi hiện nay về các loại tiếng Anh đang được sử dụng trên thế giới với vai trò là ngôn ngữ mẹ đẻ ở nước Anh, Mỹ, Úc và New Zealand, ngôn ngữ hậu thuộc địa ở Châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á, và ngôn ngữ cầu nối ở các nơi khác trên thế giới. Với các loại văn bản đa dạng đươc trích dẫn từ email, tweets, báo chí và nhiều bài viết của các học giả, môn học giúp các giáo viên tương lai hiểu rõ các tài liệu về giảng dạy tiếng Anh và lựa chọn một cách giảng dạy tiếng Anh phù hợp theo xu hướng tiếng Anh toàn cầu.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC