Thực tập Quốc tế 1

  • Mã MH: EL047IU
  • Số tín chỉ: 2
  • Môn học trước: ít nhất 50 tín chỉ
  • Môn học tương đương: Thực tập 1 (Mã MH: EL044IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Để sinh viên có những trải nghiệm quốc tế, sinh viên có thể chọn kiến tập tại nhiều môi trường khác nhau tại một nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp, ví dụ như các công ty nước ngoài, trường học, trung tâm ngoại ngữ, công ty du lịch, văn phòng dịch thuật v.v. Sinh viên sẽ tham dự hội thảo chuyên đề, dự giờ lớp và làm việc với Sinh viên phải làm việc với giáo viên hướng dẫn chuyên ngành của mình và Phụ trách Thực tập để lên kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho chuyến thực tập của mình. Đợt thực tập phải có độ dài ít nhất là 15 ngày làm việc (5 ngày thực tập tại các cơ sở, 5 ngày viết báo cáo, và 5 ngày để người hướng dẫn thực tập nhận xét và đồng ý). Sinh viên sẽ phải nộp Mẫu đăng ký, Mẫu đơn xin thực tập, xác nhận thực tập và/hoặc giấy chứng nhận tham dự, hai bản báo cáo cuối kỳ thực tập. Sinh viên được đánh giá bởi giáo viên hướng dẫn thực tập.
  • Kế hoạch mở học phần: Học phần EL047IU Thực tập Quốc tế 1 chỉ mở vào Học kỳ Hè

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC