Thực tập 2

  • Mã MH: EL045IU
  • Số tín chỉ: 4
  • Môn học trước:  ít nhất 80 tín chỉ
  • Mô tả nội dung môn học: Sinh viên có thể chọn thực tập tại nhiều môi trường khác nhau, ví dụ như các công ty nước ngoài, trường học, trung tâm ngoại ngữ, công ty du lịch, văn phòng dịch thuật v.v. Sinh viên phải làm việc với giáo viên chuyên ngành của mình và phụ trách thực tập để lên kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho chuyến thực tập của mình. Chuyến thực tập phải có độ dài ít nhất là 40 ngày làm việc/320 giờ làm viêc. Sinh viên sẽ thực sự tham gia vào những công việc chuyên môn tại nơi thực tập theo sự phân công của người hướng dẫn của mình. Những công việc như photocopy, trả lời điện thoại v.v. không được vượt quá 20% tổng khối lượng công việc hàng ngày của sinh viên.  Sinh viên sẽ phải viết biên bản về các hoạt động mình đã tham gia trong tuần và một bản báo cáo cuối kỳ thực tập. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được đánh giá bởi người hướng dẫn và cố vấn học tập của mình.
  • Kế hoạch mở học phần: Học phần EL045IU Thực tập 2 mở vào Học kỳ 1, 2 và Học kỳ Hè

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC