Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Kỹ năng Nghe và Nói

  • Mã MH: EL033IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Mã MH: EL014IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về: các thể loại nghe và nói khác nhau và những khó khăn mà người học gặp phải khi học hai kỹ năng này; sơ lược các phương pháp giảng dạy kỹ năng nghe và nói; chiến lược nghe và các loại bài tập nghe; tiến trình giảng dạy kỹ năng nghe và nói; các phương thức giúp người học phát triển kỹ năng nghe và nói bên ngoài lớp học.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC