Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Kỹ năng Đọc và Viết

  • Mã MH: EL034IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Mã MH: EL014IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về định nghĩa kĩ năng đọc, văn hóa đọc; các đặc điểm của người đọc theo từng cấp độ; các nguyên lý trong việc giảng dạy từng cấp độ đọc khác nhau; các vấn đề cốt lõi trong việc giảng dạy kĩ năng đọc; các khái niệm trong việc giảng dạy môn viết như là ngôn ngữ thứ 2; những khác biệt giữa cách viết ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ thứ 2 và các nguyên lý dạy viết; các dạng bài tập viết trong lớp học viết ngôn ngữ thứ 2; soạn giáo án dạy viết và phản hồi ý kiến cho các bài viết của sinh viên.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC