Phiên dịch 1

  • Mã MH: EL039IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn Dịch (Mã MH: EL016IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Phiên dịch 1 được học sau các môn Nhập môn Dịch, Biên dịch 1 và Biên dịch 2 và là môn học đầu tiên tập trung vào ngành phiên dịch. Khóa học giới thiệu khái niệm cơ bản về phiên dịch và phân biệt phiên dịch với biên dịch. Khóa học cung cấp kiến thức về các cấp độ, thể loại và kỹ thuật phiên dịch khác nhau. Đồng thời, người học được thực hành phiên dịch với đa dạng các chủ đề trong nhiều lĩnh vực thông qua các đoạn băng và phim ngắn. Khóa học chú trọng phiên dịch cả Anh – Việt và Việt – Anh.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC