Phân tích diễn ngôn

  •  Mã MH: EL030IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn Ngôn ngữ học (Mã MH: EL013IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học này giới thiệu các phương pháp chính được sử dụng rộng rãi nhất để thảo luận phân tích, nhằm mục đích phát triển tư duy lý luận của sinh viên về diễn ngôn được sử dụng trong bối cảnh, phản ánh và định hình thế giới quan. Môn học dựa trên sự hiểu biết của sinh viên về các khái niệm ngôn ngữ cơ bản và cung cấp cho sinh viên các công cụ phân tích để khám phá tính năng của ngôn bản và văn bản. Sinh viên sẽ có cơ hội để áp dụng các lý thuyết và kỹ năng phân tích trong các ngữ cảnh và các loại văn bản. Môn học được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của sinh viên từ một phạm vi rộng các lĩnh vực liên ngành bao gồm Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh và khoa học xã hội.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC