Nhập môn Quản trị kinh doanh

  • Mã MH: BA115IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Thực tập 1 (Mã MH: EL044IU) hoặc Thực tập quốc tế 1 (Mã MH: EL047IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học này giới thiệu sinh viên tính chất đa dạng của ngành kinh doanh, đồng thời trang bị kiến thức cho sinh viên làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành như Tiếp thị, Quản trị, Tổ chức nhân sự. Môn học cũng giúp sinh viên nhận thức rõ hơn các vấn đề toàn cầu. Môn học này sử dụng phương pháp học tập tương tác và giảng dạy dựa trên cách thức giải quyết vấn đề; khai thác tính chủ đạo của giảng viên và tính chủ động của sinh viên. Các tài liệu bài giảng được cung cấp cho sinh viên qua hệ thống đa phương tiện giúp việc dạy-học đạt hiệu quả cao. Các bài thuyết trình và thảo luận mang tính thực tiễn giúp làm rõ các lý thuyết và khái niệm thông qua các nghiên cứu tình huống của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh thực sự. Ngoài ra trong tiến trình môn học còn có khách mời đến thuyết trình các chủ đề được lựa chọn là các chuyên gia, doanh nhân giàu kinh nghiệm thực tế.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC