Nhập môn phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

  • Mã MH: EL014IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Đọc 1 (Mã MH: EL001IU), Viết 1 (Mã MH: EL002IU), Nghe 1 (Mã MH: EL003IU), Nói 1 (Mã MH: EL004IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Nhập môn Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh là môn học đầu tiên trong chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh. Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về lịch sử, đặc điểm, bản chất và nguyên lý các phương pháp giảng dạy; vai trò của người dạy, người học và môi trường học tập trong quá trình dạy và học Tiếng Anh; cách thức thúc đẩy giao tiếp trong lớp học và cách thức thiết kế giáo án.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC