Nhập môn Ngôn ngữ học

  • Mã MH: EL013IU
  • Số tín chỉ: 
  • Môn học trước: Đọc 1 (Mã MH: EL001IU), Viết 1 (Mã MH: EL002IU), Nghe 1 (Mã MH: EL003IU), Nói 1 (Mã MH: EL004IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học bao gồm các khái niệm trong Ngôn ngữ học: Âm thanh và hệ thống âm thanh, thành lập từ, âm vị học, cú pháp học, ngữ nghĩa học, ngữ dụng học, phân tích ngôn từ, đắc thụ ngôn ngữ thứ hai, lịch sử ngôn ngữ và sự biến đổi, ngôn ngữ và văn hóa.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC