Ngữ pháp chức năng

  • Mã MH: EL028IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn Ngôn ngữ học (Mã MH: EL013IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu và đánh giá văn bản trong bối cảnh cụ thể. Môn học sẽ giúp sinh viên xác định các mối quan hệ giữa ngữ pháp và ý nghĩa trong ngôn bản và văn bản. Lý thuyết môn học tập trung vào các chức năng của ngôn ngữ biểu đạt các trạng thái và hoạt động, tương tác và tạo ra diễn ngôn. Môn học làm tăng nhận thức của sinh viên về cách thức ngôn ngữ truyền đạt ý nghĩa thông qua sự lựa chọn về từ và cấu trúc ngữ pháp trong những tình huống cụ thể. Môn học bao gồm các phân tích của các văn bản xác thực. Sinh viên kết thúc khóa học sẽ có thể kiểm tra tính hiệu quả của ngôn bản và văn bản theo mục đích giao tiếp, chức năng xã hội và vị trí trong thế giới thực.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC