Ngữ nghĩa học

  • Mã MH: EL025IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn Ngôn ngữ học (Mã MH: EL013IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học này giới thiệu các khái niệm cơ bản và phương pháp phân tích nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên với nhiều chủ đề về ngữ nghĩa. Môn học giúp sinh viên làm việc với dữ liệu ngôn ngữ thực. Các bài tập dựa trên các khái niệm ngữ nghĩa và các vấn đề có tính triết lý và thực tế, khuyến khích học sinh xây dựng một kiến thức vững chắc về ngữ ngữ nghĩa, làm rõ các vấn đề bằng cách phân tích và tổng hợp các đặc điểm ngữ nghĩa khác nhau trong tiếng Anh. Nội dung bao gồm các chủ đề trong lý thuyết ngữ nghĩa, phạm trù ngữ nghĩa, ngữ cảnh và suy luận, vai trò đề (chữ ngữ), và các hành vi lời nói.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC