Ngôn ngữ xã hội học

 • Mã MH: EL031IU
 • Số tín chỉ: 3
 • Môn học trước: Nhập môn Ngôn ngữ học (Mã MH: EL013IU)
 • Mô tả nội dung môn học: Để giúp sinh viên có thể liên kết mạch lạc những kiến thức sẽ được phân theo phần và mục, chương trình học sẽ giới thiệu tổng quan các khái niệm quan trọng và những vấn đề giới nghiên cứu đang quan tâm thuộc lĩnh vực ngôn ngữ và các biến thể của ngôn ngữ, ngôn ngữ và xã hội, và ngôn ngữ học xã hội và xã hội học ngôn ngữ. Trước hết khoá học sẽ dành cho những vấn đề về các biến thể của ngôn ngữ xét theo người sử dụng ngôn ngữ nhằm giúp sinh viên tìm hiểu đặc điểm cố hữu của lệch chuẩn trong sử dụng ngôn ngữ, cũng như các yếu tố tạo các dạng thức sử dụng của một ngôn ngữ. Ở phần này chương trình bao gồm ngôn ngữ chuẩn và ngôn ngữ lệch chuẩn, các mã ngôn ngữ và hiện tượng chuyển qua lại giữa các mã ngôn ngữ, và cộng đồng ngôn ngữ. Phần hai của chương trình sẽ giải thích cho vấn đề hình thành các ngôn ngữ lệch chuẩn trong sử dụng. Các chủ đề của 3 phần này sẽ là thái độ quan điểm khác nhau về sử dụng ngôn ngữ chuẩn và ngôn ngữ lệch chuẩn, yếu tố nhân chủng trong quá trình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, ngữ dụng học và tính lịch sự trong lời nói, và việc phân tích các đối thoại.

Sau khi hoàn thành chương trìng sinh viên có thể làm được những việc sau:

  • Có thể nhận biết những mối quan quan hệ chính giữa ngôn ngữ và xã hội
  • Định nghĩa được những khái niệm cơ bản dung để phân tích được những mối quan hệ này của Ngôn ngữ học xã hội
  • Nhận ra được những đặc điểm chính của những nghiên cứu về các phiên bản khác nhau của một ngôn ngữ
  • Mô tả được những phương pháp nghiên cứu phổ biến nhất dành cho những nghiên cứu về ngôn ngữ trên phương diện xã hội

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC