Ngôn ngữ và Văn hóa

  • Mã MH: EL017IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Đọc 2 (Mã MH: EL007IU), Viết 2 (Mã MH: EL008IU), Nghe 2 (Mã MH: EL009IU), Nói 2 (Mã MH: EL010IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học khảo sát những mối liên hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và ngữ nghĩa giao tiếp bằng cách sử dụng dữ liệu từ các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau trên thế giới để chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa các ngôn ngữ. Môn học cũng nêu những cách ngôn ngữ thể hiện các hàm nghĩa và dự định của người nói, chú trọng đến việc phân tích những hành động giao tiếp và chỉ ra cách thiết lập những mối quan hệ xã hội thông qua ngôn ngữ. Ngoài ra, môn học cũng phân tích các tư tưởng về ngôn ngữ, cụ thể là về cấu trúc ngôn ngữ, cách sử dụng ngôn ngữ và những quy chuẩn để phát ngôn và đánh giá những phát ngôn.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC