Ngôn ngữ học so sánh

  • Mã MH: EL032IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Ngôn ngữ học (Mã MH: EL013IU)
  • Môn học trước: Ngữ âm và Âm vị học (Mã MH: EL022IU), Hình vị học (Mã MH: EL023IU), Cú pháp học (Mã MH: EL024IU), Ngữ nghĩa học (Mã MH: EL025IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học này cung cấp các nhận xét quan trọng về một số tác động trong các tình huống tiếp xúc ngôn ngữ, cách xử lý chi tiết các vấn đề liên quan đến sự thay đổi ngữ nghĩa và hình thái và tái cấu trúc ngôn ngữ. Môn học giúp khám phá các loại các bất thường trong sự thay đổi âm thanh và lý giải những thay đổi này, trong so sánh và và đối chiếu các ngôn ngữ.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC