Lịch Sử Văn Hóa Việt Nam

  • Mã MH: PE010IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Điều kiện tiên quyết: Không
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học cung cấp kiến thức về nhiều chủ đề lịch sử và văn hóa Việt Nam: giới thiệu một vài đặc điểm chính yếu của văn hóa và lịch sử Việt Nam, nhà nước Văn Lang – Âu Lạc và nền văn minh đầu tiên của Việt Nam, hành trình đến với độc lập (thế kỷ thứ 1 trước CN đến thế kỷ thứ 10 sau CN); thời Bắc thuộc; thời phong kiến độc lập (thế kỷ 10 đến thế kỷ 14); Văn minh Đại Việt (thời Lý – Trần); giai đoạn mới trong triều đại phong kiến: triều đại nhà Lê (thế kỷ 15 – 17); khởi nghĩa Tây Sơn và triều đại Tây Sơn (thế kỷ 17 – 18); Việt Nam dưới triều đại nhà Nguyễn: mất quyền độc lập và thay đổi thể chế kinh tế xã hội dưới thời Pháp thuộc; cuộc đấu tranh chống sự thống trị của Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; phong trào dân chủ 1930 – 1945; Cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa; chiến tranh chống Pháp 1945 – 1954; chiến tranh chống Mỹ 1954 – 1975; Giai đoạn Đổi mới ở Việt Nam; Tây hóa và chống Tây hóa trong văn hóa Việt Nam.  
  • Kế hoạch đào tạo: Học kỳ 1 và Học kỳ 2

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC