Khóa luận tốt nghiệp

  • Mã MH: EL046IU
  • Số tín chỉ: 10
  • Mô tả nội dung môn học: Đề tài khóa luận tốt nghiệp tập trung vào các hướng chuyên ngành khác nhau bao gồm Ngữ học, Giảng dạy Tiếng Anh và Biên-phiên dịch. Thông qua quá trình thực hiện và bảo vệ đề tài, sinh viên phải thể hiện được kiến thức cần và đủ về mặt lý thuyết và thực hành, cũng như các kỹ năng đặt vấn đề, viết luận văn, thuyết trình, giải thích và bảo vệ các luận cứ đưa ra.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC