Hình vị học

  • Mã MH: EL023IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn Ngôn ngữ học (Mã MH: EL013IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức sâu rộng về cấu trúc và cách thành lập từ. Môn học trang bị cho sinh viên các khái niệm liên quan trong hình vị học bao gồm gốc từ, tiền tố, hậu tố, hình vị, biến tố, phái sinh và cấu trúc từ. Môn học này cũng dẫn dắt sinh viên bước đầu tiến hành phân tích từ vựng tiếng Anh. Ngoài ra, môn học cũng tạo cho sinh viên một cái nhìn bao quát về lịch sử hình thành từ vựng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC