Dịch thuật trong Thương mại

  •  Mã MH: EL042IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Biên dịch 1 Anh-Việt (Mã MH: EL026IU) và Biên dịch 2 Việt-Anh (Mã MH: EL027IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học cung cấp những kỹ thuật biên dịch và thực hành biên dịch trong lĩnh vực tiếng Anh thương mại. Nhiều thể loại văn bản thương mại như thư tín, fax, thư điện tử, nhãn hiệu, danh thiếp, hợp đồng thương mại, v.v được giới thiệu và phân tích để có những bản dịch phù hợp.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC