Dịch thuật trong Báo chí

  •  Mã MH: EL043IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Biên dịch 1 Anh Việt (Mã MH: EL026IU) và Biên dịch 2 Việt-Anh (Mã MH: EL027IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học dạy sinh viên cách dịch các văn bản báo chí giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Sinh viên sẽ có thể đảm nhận việc dịch thuật Anh-Việt các tin tức quốc tế, phóng sự, quảng cáo, và các văn bản khác thuộc cùng thể loại báo chí.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC