Dịch nâng cao

  •  Mã MH: EL041IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Biên dịch 1 Anh-Việt (Mã MH: EL026IU) và Biên dịch 2 Việt-Anh (Mã MH: EL027IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học này theo sau Nhập môn dịch, Biên dịch 1, và Biên dịch 2, và được dạy song song với Dịch thuật trong Báo Chí, Dịch thuật trong Du lịch, và Dịch thuật trong Thương mại. Môn học này bao gồm 2 phần: phần đầu nhắc lại các khái niệm cơ bản đã được dạy trong các khóa trước như đơn vị dịch, quá trình dịch, các loại nghĩa. Phần thứ hai nâng cao nhận thức của sinh viên về các vấn đề như thể loại văn bản, ngữ vực, diễn ngôn, và ý thức hệ trong dịch thuật. Sinh viên phải áp dụng được các kiến thức này vào việc dịch / đánh giá văn bản dịch trong tiếng Việt và tiếng Anh trong các lĩnh vực khác nhau (ví dụ: báo chí, du lịch, kinh doanh).

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC