Đánh giá và kiểm tra ngôn ngữ

  • Mã MH: EL036IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Mã MH: EL014IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Khóa học bao gồm các khái niệm cơ bản trong đánh giá và kiểm tra ngôn ngữ, phân tích các công cụ và quy trình khảo thí cho các mục đích cụ thể, đặc biệt chú ý đến khảo thí trong môi trường giáo dục. Nội dung khóa học liên quan đến việc đánh giá ngôn ngữ trong nhiều tình huống khác nhau như trường học, giáo dục học viên lớn, và công việc. Do đó, sinh viên có ý định trở thành giáo viên, cán bộ kiểm tra, cán bộ nhân sự, hoặc thậm chí đơn giản là phụ huynh đánh giá quá trình học tập ngôn ngữ của con mình trong tương lai sẽ tìm thấy khóa học hữu ích và thiết thực.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC