Chủ nghĩa xã hội khoa học

  • Mã MH: PE017IU
  • Số tín chỉ: 2
  • Môn học trước: Triết học Mác Lênin (PE015IU) và Kinh tế chính trị Mác-Le6nin (PE016IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC